"Cormorant Fishermen"

Chinese cormorant fishermen. Li River, Xingping, Guilin, Guangxi, China.